cup.Architect.vn

Các tên miền danh hiệu của Architect.vn

Tên miền danh hiệu chính "Kiến trúc Architect.vn"

Nếu bạn có CVname.comYourCVname.cvname.com và được Vietnamist.com cấp tên miền danh hiệu "Kiến trúc Architect.vn" sẽ được sở hữu vĩnh viễn một tên miền YourCVname.Architect.vn.

Vui lòng đăng ký tên miền này tại main.cupVN.com.

Tên miền danh hiệu "Kiến trúc sư pro.Architect.vn"

Nếu bạn có CVname.comYourCVname.cvname.com và được Vietnamist.com cấp tên miền danh hiệu "Kiến trúc sư chuyên nghiệp pro.Architect.vn" sẽ được sở hữu vĩnh viễn một tên miền YourCVname.pro.Architect.vn.

Vui lòng đăng ký tên miền này tại pro.cupVN.com.

Tên miền danh hiệu "Kiến trúc Country.Architect.vn"

Nếu bạn có CVname.comYourCVname.cvname.com và được Vietnamist.com cấp tên miền danh hiệu "Kiến trúc Country.Architect.vn" sẽ được sở hữu vĩnh viễn một tên miền YourCVname.Country.Architect.vn trong đó Country tên miền quốc gia của các quốc gia có trong danh sách bên dưới.

Vui lòng đăng ký tên miền này tại Country.cupVN.com.

Danh sách các tên miền danh hiệu của Vietnamist.com cho Kiến trúc sư từ các quốc gia

Tên miền danh hiệu "Kiến trúc UNI.Architect.vn"

Nếu bạn có CVname.comYourCVname.cvname.com và được Vietnamist.com cấp tên miền danh hiệu "Kiến trúc UNI.Architect.vn" sẽ được sở hữu vĩnh viễn một tên miền YourCVname.UNI.Architect.vn trong đó UNI là thương hiệu của trường đại học mà bạn theo học và có trong danh sách tại UNI.cupVN.com

Ví dụ: UAH.Architect.vn là tên miền danh hiệu dành cho Kiến trúc sư của UAH.ldu.vn từ Trường Đại học Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn.

Vui lòng đăng ký tên miền này tại UNI.cupVN.com.

Danh sách các tên miền danh hiệu của Vietnamist.com cho Kiến trúc sư từ các trường đại học

Tên miền danh hiệu "Kiến trúc Brand.Architect.vn"

Nếu bạn có CVname.comYourCVname.cvname.com và được Vietnamist.com cấp tên miền danh hiệu "Kiến trúc Brand.Architect.vn" sẽ được sở hữu vĩnh viễn một tên miền YourCVname.Brand.Architect.vn trong đó Brand là thương hiệu của tổ chức có trong danh sách tại Brand.cupVN.com

Vui lòng đăng ký tên miền này tại Brand.cupVN.com.

Danh sách các tên miền danh hiệu của Vietnamist.com cho Kiến trúc sư từ các thương hiệu lớn